Cynllunio fy nhaith

Dod o hyd i’r arhosfan bysiau agosaf

Arosfannau bysiau defnyddiol

Ein cynghorion teithio lleol

  • Bws
  • Trên
  • Beic
  • Cerdded
  • Tacsi
  • Car
  • Parcio a Theithio

Cynllunio Taith gyda Traveline Cymru!

I gynllunio taith, cymerwch olwg ar ein Cynlluniwr Taith yn y fan ho.

 
 

Gwasanaethau defnyddiol


Defnyddio technoleg ddigyffwrdd

Erbyn hyn, gallwch ddefnyddio technoleg ddigyffwrdd neu ApplePay i dalu ar fysiau mwyafrif y prif weithredwyr!

Ewch ar y bws, gofynnwch i'r gyrrwr am y tocyn yr hoffech ei gael, a defnyddiwch dechnoleg ddigyffwrdd i dalu amdano!


Fyngherdynteithio

Cynllun a gaiff ei redeg gan Lywodraeth Cymru yw fyngherdynteithio, sy’n galluogi unrhyw berson ifanc 16 - 21 oed i arbed o leiaf 1/3 ar bris tocynnau bws yng Nghymru!

Mae’n syml iawn – gwnewch gais ar-lein yma ac fe gewch chi’r cerdyn cyn pen 10 diwrnod gwaith. Ar ôl cael eich cerdyn, dangoswch ef i’r gyrrwr ar eich bws!

Y cyfan y mae arnoch ei angen i wneud cais yw cyfeiriad yng Nghymru a llun sy’n addas i’w lanlwytho.

Gallwch gael gwybod mwy am y cerdyn yma.


Tocynnau bws rhatach

Gallwch ddefnyddio eich Cerdyn Teithio Rhatach gan Lywodraeth Cymru ar bob gwasanaeth bws lleol yng Nghymru. Ni allwch ddefnyddio eich cerdyn ar gyfer Cymru i deithio yn Lloegr, ac ni allwch ddefnyddio eich cerdyn ar gyfer Lloegr i deithio yng Nghymru.

Nodwch na allwch ddefnyddio eich Cerdyn Teithio Rhatach ar wasanaethau bws megis National Express neu Megabus. Mae National Express yn cynnig cerdyn teithio i bobl dros 60 oed, a gallwch gael rhagor o wybodaeth am y cerdyn hwnnw drwy glicio yma.

Mae rhagor o wybodaeth am ddulliau rhatach o deithio i'w chael yma.


Trên

Y gorsafoedd rheilffyrdd agosaf i'r safle yw gorsaf Caerdydd Canolog a gorsaf Heol y Frenhines Caerdydd. Mae gorsaf Caerdydd Canolog (0.9 milltir i ffwrdd) oddeutu 15/20 munud o waith cerdded o'r ysbyty ac mae gorsaf Heol y Frenhines Caerdydd (1.2 milltir i ffwrdd) oddeutu 20 munud o waith cerdded. Mae gorsaf Heol y Frenhines Caerdydd ar bob un o'r prif reilffyrdd, ac mae gorsaf Caerdydd Canolog yn cynnig cysylltiadau trên uniongyrchol â gweddill y DU.


Cynllunio Taith gyda Traveline Cymru!

I gynllunio taith ar y trên, ewch i Traveline Cymru a dewiswch ‘Trên yn unig’. I gael rhagor o wybodaeth am docynnau, ewch i Trafnidiaeth Cymru.


Beic

Mae Ysbyty Dewi Sant yn agos i ganol Caerdydd, felly mae'n ddigon ffodus i allu manteisio ar lawer o lwybrau a chyfleusterau beicio. I gynllunio taith ar feic, defnyddiwch Gynlluniwr Beicio Traveline sydd ar dop ffenestr y Cynlluniwr Taith yn y fan hon.


NextBike

Mae llawer o orsafoedd NextBike o amgylch y safle. Gallwch weld eu lleoliad a gweld faint o feiciau sydd ar gael drwy ddefnyddio ein Chwiliwr Arosfannau Bysiau yn y fan hon. Chwiiwch am Ysbyty Dewi Sant.


Cerdded

Cliciwch ar y botwm ar gyfer map o'r safle, sydd ar waelod y dudalen hon, er mwyn gweld y llwybrau cerdded. 

I gynllunio llwybr cerdded, defnyddiwch ein Cynlluniwr Taith yn y fan hon a dewiswch yr eicon 'cerdded'.


Tacsi

Premier (029 2055 5555)
Dragon (029 2033 3333)
Capital (029 2077 7777)


Ap Tacsi

Mae Uber ac Ola ar gael yng Nghaerdydd erbyn hyn! Cliciwch ar y ddolen gyswllt i lawrlwytho'r apiau.

Uber - Apple Google Play

Ola - Apple / Google Play


Parcio

Mae'n anodd parcio ar bob un o'n safleoedd yn ystod cyfnodau prysur a byddem yn annog cleifion, ymwelwyr a staff i ddefnyddio dulliau teithio amgen pryd bynnag y bo modd. Mae trefniadau gorfodi ar waith ar safle Ysbyty Dewi Sant. Gellir parcio am ddim am ddwy awr drwy gofnodi rhif cofrestru'r cerbyd mewn terfynell.


Nid oes gwasanaethau parcio a theithio ar gael ar hyn o bryd.

Os oes angen i chi wirio am aflonyddwch gwasanaeth, edrychwch ar wefan Traveline.

Gweld ein tudalen aflonyddwch

Gallwch ffonio asiantau ein Canolfan Gyswllt ar 0800 464 0000

Ewch i'n gwefan cymraeg.traveline.cymru

Mae gennym wasanaeth neges destun ar gael. Rhif testun Traveline 84268*

Dadlwythwch ap Traveline Cymru Ar gael ar iPhone a Android dyfeisiau

* Mae 84268 yn rhif ansafonol a all gostio mwy na thestun safonol ac ni chaniateir ei gynnwys mewn unrhyw fwndeli tariff. Gwiriwch â'ch gweithredwr symudol.

** Bydd eich ateb yn rhad ac am ddim i'w dderbyn, ar yr amod bod yr arosfannau bysiau dan sylw wedi'u lleoli yng Nghymru. Ar gyfer arosfannau bysiau y tu allan i Gymru, codir £ 0.25 arnoch i dderbyn yr ateb.