Cynllunio fy nhaith

Dod o hyd i’r arhosfan bysiau agosaf

Arosfannau bysiau defnyddiol

Ein cynghorion teithio lleol

  • Bws
  • Trên
  • Beic
  • Cerdded
  • Tacsi
  • Car
  • Parcio a Theithio

Teithio ar fws


Dyma'r arosfannau bysiau agosaf ar gyfer Ysbyty Brenhinol Amwythig:

1.Ar safle'r ysbyty, wrth y brif fynedfa ar gyfer cleifion allanol, ac yn awr hefyd o gefn yr ysbyty, y tu allan i'r Ganolfan Driniaethau – mae gwasanaeth bws Tref Amwythig (gwasanaeth rhif 11 Arriva o Orsaf Fysiau Amwythig) yn galw yma. Mae'r gwasanaeth hwn yn gweithredu bob 15 munud.

2. Wrth ymyl safle'r ysbyty ar Mytton Oak Road – mae sawl gwasanaeth bws sirol yn aros yma, gan gynnwys y canlynol:

Gwasanaeth 74: Amwythig-Ford-Llanymynech-Llanfyllin
Gwasanaeth 553: Amwythig-Trefesgob drwy Hanwood, Pontesbury, Minsterley a Lydham – darperir gan Minsterley Motors.
Gwasanaeth 558: Amwythig-Trefaldwyn drwy Chirbury, Worthen a Yockleton – darperir gan Tanat Valley Coaches.
Gwasanaeth X75: Amwythig-Rhaeadr Gwy drwy Ford, Y Trallwng, Y Drenewydd, Caersŵs, Llandinam a Llanidloes – darperir gan Celtic Travel

3. Gwasanaethau X70 a 70: I'r gogledd o'r ysbyty, ar Welshpool Road, mae arhosfan Oxon Priory. Mae'r arhosfan 15 munud o waith cerdded o Ysbyty Brenhinol Amwythig, ac mae'r gwasanaethau'n teithio rhwng Croesoswallt ac Amwythig.

4. Gwasanaeth 12 – Amwythig i Ystâd Kingswood a Merlin Road. Ar y llwybr hwn, gallwch gyrraedd yr ysbyty ar hyd Westhope Avenue.

Cynllunio Taith gyda Traveline Cymru!

Mae gwasanaeth X11 (Llwydlo – Llanfair-ym-Muallt) yn aros ar Broad Street sydd 5 munud o waith cerdded o fynedfa'r ysbyty.

Caiff Ysbyty Trefyclo ei wasanaethu hefyd gan y Cynllun Ceir Cymunedol, sy'n gallu cynnig cludiant i bobl a fyddai fel arall yn ei chael yn anodd cyrraedd yr ysbyty. I gael gwybod mwy, ffoniwch 01547 520 653.


I gynllunio taith, cymerwch olwg ar ein Cynlluniwr Taith yn y fan ho.


Defnyddio technoleg ddigyffwrdd

Erbyn hyn, gallwch ddefnyddio technoleg ddigyffwrdd neu ApplePay i dalu ar fysiau mwyafrif y prif weithredwyr!

Ewch ar y bws, gofynnwch i'r gyrrwr am y tocyn yr hoffech ei gael, a defnyddiwch dechnoleg ddigyffwrdd i dalu amdano!


Fyngherdynteithio

Cynllun a gaiff ei redeg gan Lywodraeth Cymru yw fyngherdynteithio, sy’n galluogi unrhyw berson ifanc 16 - 21 oed i arbed o leiaf 1/3 ar bris tocynnau bws yng Nghymru!

Mae’n syml iawn – gwnewch gais ar-lein yma ac fe gewch chi’r cerdyn cyn pen 10 diwrnod gwaith. Ar ôl cael eich cerdyn, dangoswch ef i’r gyrrwr ar eich bws!

Y cyfan y mae arnoch ei angen i wneud cais yw cyfeiriad yng Nghymru a llun sy’n addas i’w lanlwytho.

Gallwch gael gwybod mwy am y cerdyn yma.


Tocynnau bws rhatach

Gallwch ddefnyddio eich Cerdyn Teithio Rhatach gan Lywodraeth Cymru ar bob gwasanaeth bws lleol yng Nghymru. Ni allwch ddefnyddio eich cerdyn ar gyfer Cymru i deithio yn Lloegr, ac ni allwch ddefnyddio eich cerdyn ar gyfer Lloegr i deithio yng Nghymru.

Nodwch na allwch ddefnyddio eich Cerdyn Teithio Rhatach ar wasanaethau bws megis National Express neu Megabus. Mae National Express yn cynnig cerdyn teithio i bobl dros 60 oed, a gallwch gael rhagor o wybodaeth am y cerdyn hwnnw drwy glicio yma.

Mae rhagor o wybodaeth am ddulliau rhatach o deithio i'w chael yma.


Trên

Yr orsaf drenau agosaf yw:

Henffordd - 0.4 milltir


I gynllunio taith ar y trên, ewch i Traveline Cymru a dewiswch ‘Trên yn unig’. I gael rhagor o wybodaeth am docynnau, ewch i Trafnidiaeth Cymru.


Cynllunio Taith gyda Traveline Cymru!

I gynllunio taith ar feic, defnyddiwch Gynlluniwr Beicio Traveline sydd ar dop ffenestr y Cynlluniwr Taith yn y fan hon.

 
 

Cerdded

I gynllunio llwybr cerdded, defnyddiwch ein Cynlluniwr Taith yn y fan hon a dewiswch yr eicon 'cerdded'.


Tacsi

Hereford Taxis - 01432 278279

High Town Taxis - 01432 354321


Parcio

Caiff y meysydd parcio eu rheoli gan system gamerâu sy'n cofnodi rhifau cofrestru wrth i gerbydau gyrraedd ac ymadael. Rhaid i bob claf a phob ymwelydd â'r ysbyty, sy'n defnyddio'r meysydd parcio, dalu am barcio drwy ddefnyddio'r peiriannau talu cyn ymadael neu drwy fynd i www.sathparking.co.uk ar ddiwrnod eu hymweliad.

Nid oes gwasanaethau parcio a theithio ar gael ar hyn o bryd.

Os oes angen i chi wirio am aflonyddwch gwasanaeth, edrychwch ar wefan Traveline.

Gweld ein tudalen aflonyddwch

Gallwch ffonio asiantau ein Canolfan Gyswllt ar 0800 464 0000

Ewch i'n gwefan cymraeg.traveline.cymru

Mae gennym wasanaeth neges destun ar gael. Rhif testun Traveline 84268*

Dadlwythwch ap Traveline Cymru Ar gael ar iPhone a Android dyfeisiau

* Mae 84268 yn rhif ansafonol a all gostio mwy na thestun safonol ac ni chaniateir ei gynnwys mewn unrhyw fwndeli tariff. Gwiriwch â'ch gweithredwr symudol.

** Bydd eich ateb yn rhad ac am ddim i'w dderbyn, ar yr amod bod yr arosfannau bysiau dan sylw wedi'u lleoli yng Nghymru. Ar gyfer arosfannau bysiau y tu allan i Gymru, codir £ 0.25 arnoch i dderbyn yr ateb.